معماری تبلور زیبایی و عشق است در ترکیب رنگ  وفضا

 

معماری زیبایست در فضای عمر ما که تنها خودمان آن را می سازیم فقط خودمان

 

خواه سادگی زیباست خواه مدرنیته فقط اون زیبایی را فرد به فرد درگ می کنند ، متفاوت